תקנון האתר mcstore – MCSTORE.CO.IL

אתר mcstore (להלן: “האתר”) נמצא על רשת האינטרנט ומטרתו הצעת שירותים וירטואליים לקהל הגולשים בארץ ובעולם.
פעולה באתר משמעה כל פעולה המכוונת לרכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר ובכלל.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הוא מודע ומקבל את תקנון האתר וכללי ההשתתפות באתר, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
תקנון זה כולל את המוסכם בין המשתמש לבין האתר במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות.
הסכמה מטעם האתר המהווה סטייה מתנאי תקנון זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.
מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם בעיר תל-אביב ובית משפט זה בלבד.
השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
חברת mcstore בע”מ שומרת על לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

בשאלות ובירורים ניתן לפנות לצוות MCSTORE באמצעים הבאים:

 • מייל שרות לקוחות mc@mcpublish.co.il
 • בקשות הצעות \ אחר –  mc@mcpublish.co.il
 • בחיוג למספר 08-8593218 בימים א-ה בין השעות 9:00-17:00  בלבד
 • כתובת למשלוח דואר – ת.ד 5292 גן יבנה, מיקוד 70800

פרטיות וזכויות יוצרים

 • הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע שעל האתר לא יעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי,למעט במקרים הבאים: פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.
 • מוסכם כי האתר יהיה רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני ו/או בכתב ו/או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיו”ב.
 • אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בפרסום או בדיוור האלקטרוני הראשון שיישלח אליך במיקום המיועד לכך.

זכויות יוצרים:

כל מידע ו/או תצוגה באתר לרבות גרפיקה, תמונות, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני “לוגו” וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של האתר ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם האתר נתן את הסכמתו לכך בכתב ומראש

אחריות והגבלות

האחריות, ככל שהיא חלה על האתר, הינה כלפי הקונה הישיר בלבד, אשר רכש מאיתנו או ממשווק מורשה על ידנו, ששמו וכתובתו צוינו באתר. האחריות אינה ניתנת להעברה לאחר, ללא הסכמתנו בכתב ומראש.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

 • האחריות לא חלה על ציוד מתכלה.
 • קלקול שנגרם כתוצאה מהפעלה שלא על פי הוראות השימוש.
 • שבר מכל סיבה שהיא, גרימת נזק לציוד בשל רשלנות ו/או הזנחה של המחזיק במוצר,קצר חשמלי ו/או בעיה ברשת החשמל, טלפון לא תקין ו/או תקינות השקעים, פגיעות ברק, כח עליון,תאונה, שימוש בחומרים מתכלים לא מתאימים ו/או שלא לפי המלצת היצרן.
 • טיפול, שינוי ו/או תיקון כלשהו, אשר נעשה על ידי איש שלא הוסמך לכך על ידנו, או במידה שפרטי המוצר או מספרו הסידורי הושחתו, שונו, נמחקו ו/או הוסרו.
 • נזק, שהוא תוצאה של החלפת חלקים שלא על – ידנו, או חיבור לציוד שלא אושר על – ידנו, לרבות עקב נזילת סוללות בתוך המוצר או שימוש בסוללות אחרות מהמלצת היצרן.
 • אין האחריות חלה על נזקים ישירים או עקיפים או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מפעולת ו/או אי פעולתו של המוצר.
 • הפעלת הציוד, שלא בהתאם להוראות היצרן ו / או חברת חשמל ו / או בזק ו / או אי התאמת המוצר למתח חשמלי שאינו ברשת 220v.
 • פתיחה לא תקינה של האריזה, פגיעה במוצר גם אם בכוונה או לא בכוונה.

בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בו, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה,מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו/או למי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

ביטול רכישה והחזרת מוצרים:

 • הלקוח רשאי לבטל את הרכישה בהתאם לאמור בהוראות חוק הגנת הצרכן בתשמ”א – 1981 (להלן:”החוק”).
 • ביטול רכישה במסגרת עסקת מכר מרחוק- הלקוח רשאי לבטל את הרכישה כדלקמן:
 • במקרה של ביטול הפעילות תגבה עמלת ביטול בגובה 5% מערך השובר או 100 ₪ לפי הנמוך בניהם וזאת על פי תקנות הגנת הצרכן.
 • ברכישת מוצר – מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר מביניהם;
 • ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לmcstore בלבד,  באמצעות מייל mc@mcpublish.co.il
 • המוצר יוחזר באריזתו המקורית , שלם, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובלבד שלא נעשה במוצר שימוש כלשהו.
 • לקוח איננו רשאי לבטל את העסקה במקרים הבאים:
 • מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, ו/או מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן.
 • טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה. כל מוצר בהתאמה אישית לדוגמא, הדפסת תמונה אישית, מפת PVC,  ולא מהמלאי הקיים בחנות, כרסום עץ , כל דבר שמיועד אך ורק לצרכן ספציפי לא ניתן לביטול. על הצרכן לאשר את כך שהוא מודע לעובדה שרכישת מוצר מתוך אתר אינטרנט מהווה סיכוי של סטיות בין צבעי המסך לבין הצבע של המוצר לאחר הדפסתו.

תוצאות הביטול:

 • במקרה בו הלקוח ביטל את העסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו ע”י האתר יחולו ההוראות הבאות:
 • האתר יחזיר ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו החלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את חיובי הלקוח בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם.
 • במקרה בו הלקוח קיבל את המוצר לידיו, הוא יעמידו לרשות האתר במקום בו הוא קיבל את המוצר או למשרדי החברה.
 • במקרה בו הלקוח ביטל את העסקה מסיבה שאיננה מהמפורטות בסעיף הקודם:
 • האתר יחזיר ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
 • במקרה בו הלקוח קיבל את המוצר, יחזירו לאתר במקום עסקו, ברחוב האדום 26 אזור תעשיה כנות.
 • יובהר כי אין באמור לעיל כדין לגרוע מזכותו של האתר לתבוע את נזקיו בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 • “מחיר המוצר” – מחירו הכולל של המוצר או השירות, לרבות דמי הובלה אריזות וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן.

אספקת מוצרים

 • כל המשלוחים שלנו מבוצעים על ידי חברת שליחות פרטית עד הבית. משלוחים מתבצעים בימים א`-ה`.
 • חבילה הנשלחת בשירות שליחים תגיע עד פתח ביתך או משרדך עד 7 ימי עסקים לא כולל שישי שבת.
 • האתר לא יישא באחריות כלפי מזמין המתנה בגין תקלות ו/או שיבושים במשלוח, ובלבד שהאתר סיפק את המוצר למשלוח.
 • במידה והנמען לא נמצא ואין מי שיקבל את החבילה בשמו, יהיה על המזמין לגשת ולאסוף את החבילה בעצמו ממוקד השליחים הקרוב.

אבטחת מידע

נושא אבטחת המידע הינו אחד מאבני הבסיס המנחים אותנו בכל הפעילות שלנו ברשת. באתר מופעלות מערכות לאבטחת מידע “לקניה בטוחה” מהמתקדמות בעולם תוכן אתרי האינטרנט, העומדות בתקנים ובסטנדרטים העולמים ובדרישות חברות האשראי. כל הנתונים פרטים אשר מועברים מהגולש לאתר, כמו מספר כרטיסי האשראי ופרטי הלקוח מוצפנים בפרוטוקול SSL ורק אז מועברים אלינו לשרת. כאשר תדרשו להזין פרטים רגישים, סימן המנעול יופיע בתחתית הדפדפן בצידו הימני. סימן זה מאשר כי המידע המועבר אלינו מאובטח ומוצפן בטכנולוגית SSL. בנוסף לטכנולוגית ההצפנה, כל הנתונים נשמרים ומאובטחים מאחורי חומת-אש (Firewall). פרטים נוספים על מפתח הצפנה ומערכת האבטחה ניתן למצוא באתר של חברת cpanel. לשאלות נוספות בנושא, פנו אלינו ונשמח לעזור.

אתר mcstore בע”מ מבטיח כי לא תעשה באינפורמציה השמורה אצלו כל פעולה המנוגדת לתנאי המסחר התקינים וכי לא תעביר מידע רגיש זה לשום גורם אחר. אנו נוקטים באמצעי הגנה נוסף, ביצוע בדיקה קפדנית לאימות פרטי הכרטיס מול חברות האשראי בכל קניה וקניה, בכדי למנוע אי סדרים או שימוש לרעה בכרטיס האשראי. אפשרויות רכישה נוספות ללא הכנסת פרטי כרטיס האשראי ניתן לבצע הזמנה ולבחור באחד מאופני התשלום המתאים לכם: בכרטיס אשראי בטלפון או הזמנה טלפונית – להשאיר מספר טלפון ומועד נוח להתקשרות. בכל דרך שתבחרו אנחנו נדאג להשלים את הפרטים, במידת הצורך בטלפון.

שונות

 • לאור האמור לעיל , במקרה של גורמים ו/או אירועים שלא בשליטת האתר , אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או במקרה של פעולות איבה ו/או מקרה חירום , רשאים בעלי האתר על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.
 • ייתכנו סטיות בין צבעי המסך לבין הצבעים המוצגים על המוצר המוגמר לאחר הדפסתו.
 • האתר הינו אתר דינאמי, והאתר רשאי לערוך מוצרים להסיר ו/או להוסיף לפי החלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת.
 • כל הטפסים באתר מאובטחים בהצפנה מתקדמת בשיטת SSL.
 • על האתר זכות לשנות את תקנון האתר ללא הודעה מוקדמת, ובלבד שהאתר פרסם את התקנון המעודכן באתר.
 • האתר רשאי להפסיק בכל עת את הפעילות והשימוש באתר ללא הודעה מוקדמת.
 • כל המחירים באתר בשקלים וכוללים מע”מ כחוק.
 • עותקים מן התקנון מצויים במשרדי mcstore בע”מ וניתן יהיה לקבלם בשעות העבודה הרגילות.
 • מובהר כי השימוש באתר האינטרנט בפרט כפופים, בין היתר, לזמינות, לתקינות ולהיקף הכיסוי של רשת האינטרנט, המערכות הממוחשבות, וגורמים אחרים שלmcstore בע”מ אין שליטה עליהם.
 • לקוח לא יהיה רשאי להעלות כלפי mcstore בע”מ כל טענה או דרישה בגין נזק, ישיר או עקיף, שנגרם לו עקב טעות, תקלה, כשל טכני או אחר בקשר לרשת ו/או לתקינות, או לזמינות השירות באתר האינטרנט וכיו”ב.